Tuyển dụng Developer NodeJs

27/05/2019

Mô Tả Công Việc
Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống Backend  trên nền tảng Microservices Lập trình xây dựng mới các ứng dụng nội bộ cho công ty
Phát triển hệ thống API phục vụ cho mobile apps…

Tuyển dụng HR

27/05/2019

Mô Tả Công Việc
Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng các vị trí: Lập trình viên, marketing, phát triển dự án, … thông qua nhiều giải pháp tuyển dụng khác nhau……

Tuyển dụng Developer Android

27/05/2019

Mô Tả Công Việc
Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống Backend  trên nền tảng Microservices Lập trình xây dựng mới các ứng dụng nội bộ cho công ty
Phát triển hệ thống API phục vụ cho mobile apps…